Algemene voorwaarden

1.Onderhavige algemene verkoops- en huurvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken ; een schriftelijke afwijking van één of meer punten heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.

2. De offertes van de verkoper/verhuurder (Van den Braembussche A en zonen NV) zijn slechts bindend gedurende de erin bepaalde termijn en zoniet gedurende maximum dertig dagen. De in de offertes van de verkoper/verhuurder bepaalde leveringstermijn is indicatief. Wanneer de cliënt een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, dan zal de in de offerte van de verkoper/verhuurder bepaalde leveringstermijn, bij aanvaarding van de offerte door de cliënt, schriftelijk bevestigd worden, met de mogelijkheid voor de verkoper/verhuurder tot verlenging van de leveringstermijn. De offertes verbinden de verkoper/verhuurder slechts voor de opgegeven hoeveelheden, zowel per stuk als bij globale prijsopgave.

3. De cliënt zal er voor zorgen dat de leveringen kunnen geschieden via een goed berijdbare weg en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de vervoermiddelen met volle ladingen van de verkoper/verhuurder. De vrachtvervoerders van de verkoper/verhuurder hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen op verzoek van de cliënt of zijn aangestelde om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te lossen, geschiedt dit op de verantwoordelijkheid van de cliënt, zowel wat betreft eventuele beschadiging van materiaaleigendom van de verkoper/verhuurder, als beschadiging aan de eigendom van de cliënt of een derde. Depannagekosten en tijdverlies, die veroorzaakt werden wegens het niet naleven van dit artikel vallen steeds ten laste van de cliënt. De cliënt zal ondergrondse leidingen, vergaarbakken, putten en weldanige ondergrondse kunstwerken duidelijk afbakenen teneinde te beletten dat door de voertuigen van de verkoper/verhuurder hieraan schade wordt berokkend en/of de voertuigen en het materiaal van de verkoper/verhuurder beschadigd worden.

4. De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/verhuurder. Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een verwijlinterest op, gelijk aan 11,5 % per jaar. Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10%, met een minimum van 125 €, dewelke berekend wordt op basis van het factuurbedrag. Het niet betalen van één van de facturen op de vermelde of contractueel voorziene vervaldag maakt van rechtswege het geheel der schuldvorderingen opeisbaar, zelfs deze die niet vervallen zijn. Wanneer de verkoper/verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd op een zelfde vergoeding als hierboven omschreven. Kredietbeperking: wanneer de volledige vordering op de cliënt binnen de voor de betreffende levering geldende betalingstermijn is voldaan, is de cliënt gerechtigd de eventueel in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering te brengen. Deze kredietbeperking is dus niet te betalen bij tijdige betaling Bij gedeeltelijke betaling blijft de volledige kredietbeperking verschuldigd. Deze forfait belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten en forfaitaire schadevergoeding. Onze facturen worden enkel elektronisch verstuurd en dit naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant is akkoord met het principe van het elektronisch factureren.

5. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de cliënt een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst of de facturen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de cliënt. In alle andere gevallen zijn voor geschillen met betrekking tot de huidige overeenkomst of de facturen enkel het Vredegerecht van het kanton van onze maatschappelijke zetel of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement en de afdeling van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

6. Specifieke voorwaarden voor verkoop:

6.1. Een verschil in levering naar rato van 5% in min of meer kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. De cliënt erkent - zonder enig voorbehoud – kleurschakeringen en lichte kleurafwijkingen te aanvaarden, zonder recht tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

6.2. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet betaald is. Het risico gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de cliënt.

6.3. Klachten wegens niet-conforme levering of klachten betreffende de facturen, moeten binnen de 10 dagen na levering of ontvangst, per aangetekend schrijven en uitvoerig gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Nadien worden de leveringen en facturen geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard. De kwaliteit van het geleverde product wordt door de verkoper gegarandeerd, tot op het ogenblik van de levering op de werf of tot op het moment van het laden op het voertuig waarmee de goederen door of voor rekening van de cliënt worden afgehaald.

6.4. Indien het geleverd product behept zou zijn met een verborgen gebrek moet de cliënt dit gebrek onmiddellijk en uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van dit gebrek per aangetekende brief ter kennis brengen van de verkoper, op straffe van verval van recht. De verkoper is ontslagen van elke verantwoordelijkheid voor geleverde materialen, zo de cliënt nalaat de noodzakelijke correcte handelingen met betrekking tot deze materialen te stellen.

6.5. De cliënt heeft het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te verbreken. In dat geval heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30% van het overeengekomen bedrag, benevens de verplichting van de cliënt de reeds geleverde materialen integraal te voldoen.

6.6. De aansprakelijkheid van de verkoper en het verhaal van de cliënt is beperkt tot het bedrag van de koopprijs, zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enig verder recht op schadevergoeding.

6.7. Voor terugname komen enkel courante stockartikelen in aanmerking. Hieronder vallen niet de goederen die op vraag van de cliënt speciaal dienden te worden besteld, en die niet behoren tot de stock die de verkoper gewoonlijk onder zich houdt. Bij terugname binnen de maand na facturatie wordt 90% terugbetaald, bij terugname in de periode van 1 maand na facturatie tot 6 maand na facturatie wordt 80% terugbetaald. Na 6 maand te rekenen vanaf de datum van facturatie worden geen goederen meer teruggenomen. Goederen zullen enkel in aanmerking komen voor terugname indien ze zich in de staat bevinden zoals deze was op het ogenblik van levering en voor zover de goederen niet reeds werden verwerkt door de cliënt.

Het te crediteren bedrag van goederen die onderhevig zijn aan prijsschommelingen kan variëren ten gevolge van gebeurlijke prijsfluctuaties op de markten van het betreffende product zonder dat het meer kan bedragen dan het gefactureerde bedrag.

Bij de aanvraag tot terugname dient de factuur te worden voorgelegd door de cliënt.

Terugname op werven is, onverminderd hetgeen hiervoor werd bepaald, enkel mogelijk voor ongeopende paletten. Bij een terugname op de werf zal steeds een transportkost worden aangerekend. De transportkost hangt af van het volume/de hoeveelheid van de terug te nemen goederen en van eventuele manipulatiekosten die met de terugname gepaard gaan. Minimaal zal de transportkost 100 euro (excl. BTW) bedragen.

7. Specifieke voorwaarden voor huur:

7.1. duur van de huur

a) de huur gaat in, naargelang van het geval, op het ogenblik dat huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder, of op het ogenblik dat het gehuurde in ontvangst wordt genomen door de huurder bij levering door de verhuurder zelf of op het ogenblik dat het gehuurde door de verhuurder aan een transporteur wordt overgedragen. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of door de zorgen van een door de verhuurder aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstname. Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug mee te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.

b) de huur eindigt, indien de huurovereenkomst voor een bepaalde duur werd aangegaan of er door de huurder een vermoedelijk duur werd opgegeven, bij het verstrijken van die duur. Wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, hebben de huurder en de verhuurder het recht, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd. Indien de huurder het gehuurde wenst te kopen en hierover een overeenkomst tot stand komt tussen verhuurder/verkoper en huurder, geldt de overeengekomen datum van de koop/verkoop als einde van de huur, zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs.

c) Van zodra de huur beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht ingebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht, doch is daartoe niet verplicht, het gehuurde te laten terughalen, waar het zich ook mag bevinden. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. De huurder is gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan de huursom voor de periode van genotsderving na de beëindiging van de huurovereenkomst.

7.2. risico

a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus desgevallend ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Vervoer-, laad- en loskosten zijn steeds ten laste van de huurder.

De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten:

  • verlies of diefstal van het gehuurde voorwerp
  • beschadiging door derden
  • beslaglegging door schuldeisers
  • faling, gerechtelijk akkoord of collectieve schuldenregeling
  • 8 uren voor de periode van één dag
  • 12 uren voor een weekend of 2 dagen.
  • 40 uren voor een periode van 7 dagen of één week
  • 175 uren voor 30 dagen of één maand.

Bij verlies of diefstal dient, onverminderd de bepalingen van artikel 7.7., de vervangwaarde van een vergelijkbaar goed door de huurder te worden vergoed. Bij beschadiging wordt, onverminderd de bepalingen van artikel 7.7., de schade door de verhuurder zelf of door een door hem aangeduide derde hersteld en de kosten hiervan aan de huurder aangerekend, indien herstel evenwel economisch niet verantwoord is, wordt de handelswaarde van het gehuurde aan de huurder aangerekend, waarbij de huurder het goed dan definitief verwerft.

b) De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud, gesmeerd met gepast smeervet en de brandstoftank met geschikte en kwaliteitsvolle brandstof opgevuld. Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De inontvangstneming bij afhaling door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding.

Bij verzending, wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd, dient de huurder eventueel protest aan te tekenen per aangetekende brief, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 48 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. Na het verstrijken van die termijn wordt het gehuurde goed geacht onherroepelijk te zijn aanvaard.

d) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin. De huurder dient evenwel niet in te staan voor verlies of beschadiging van het goed door ouderdom of overmacht. Terugname door de verhuurder impliceert geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De bevindingen van de verhuurder worden door ondertekening van een daartoe geëigend vaststellingsdocument ingevuld op het moment van de terugname door de verhuurder, aanvaard door de klant. Bij weigering tot ondertekening wordt de huurder per aangetekend schrijven uitgenodigd om binnen 5 dagen de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Na verloop van die termijn is de verhuurder gemachtigd om onmiddellijk tot herstel of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten, aan de huurder aan te rekenen.

e) De huurder is ook, gedurende de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, een defect hieraan of het gebruik ervan (zelfs indien niet foutief), zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

f) De verhuurder is evenwel vrijwaring verschuldigd aan de huurder voor verborgen gebreken die het gebruik van het gehuurde goed verhinderen. Indien de huurder door deze verborgen gebreken schade zou hebben opgelopen, is de verhuurder – behoudens overmacht - gehouden tot de vergoeding ervan.

7.3. huurprijs en betalingsvoorwaarden

a) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van :

Het weekend begint op vrijdag te 16 uur en eindigt op maandag te 10 uur

Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan de forfaitaire. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire overtreft, dan zal de huurprijs verhoogd worden pro-rata van de supplementaire uren. Hiervoor wordt er voortgegaan op de door de urenteller van de machine aangegeven tijd. Voor een periode van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp gedurende een tijdspanne van 24 uren behouden, op voorwaarde dat de volgende dag een werkdag is. Is dit niet het geval, dan eindigt de huur op dezelfde dag, één uur voor sluitingstijd.

b) De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met de door hem op te geven vermoedelijke duur van de huur. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van vermoedelijke verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden.

De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat.

c) Reservatie kan mits betaling van de huursom.

d) Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand.

7.4. borgsom

Er moet een borgsom worden betaald bij of voor het afsluiten van het contract, die door de verhuurder op dat ogenblik zal worden bepaald. De borgsom kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De verhuurder is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle verplichtingen heeft voldaan. De borgsom geeft nooit recht op intresten.

7.5. richtlijnen voor het gebruik

Onder herinnering van hetgeen onder 7.2 is gesteld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen die hij dient na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde toestel, zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld:

- de huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaatsvindt

- hij dient dagelijks het oliepeil van de compressoren, de motoren en pompen te controleren en er zonodig de geschikte oliën aan toe te voegen

- hij dient het periodiek onderhoud van het materieel te doen volgens de onderhouds- voorschriften die hij uitdrukkelijk erkent te kennen bij de onderschrijving van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd worden

- hij dient ervoor te zorgen dat de compressoren- installaties zuiver horizontaal worden opgesteld

- hij dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoreninstallaties af te blazen

- hij dient degelijke brandstoffen te gebruiken ;

- hij dient het materiaal in goede werk-condities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring, enz…

- hij dient op tijd en stond de koolborstels van de elektrische machines te vervangen

- hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning

- hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het verbruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaat-regelen, enz. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard. De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controle- maatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

7.6. algemene huurbepalingen:

a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch en Nederlands grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten deze landsgrenzen is verboden.

c) Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder en hiervoor noodzakelijk het toestel terug te brengen.

De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door andere uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijk herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. Ook andere herstelwerken mag de huurder niet zelf uitvoeren of laten uitvoeren. Iedere te verrichten werkzaamheid dient aan de verhuurder te worden meegedeeld die het nodige doet voor de uitvoering van de vereiste herstelwerkzaamheden. Deze werkzaamheden moeten door de huurder worden betaald, hierin zijn o.a. begrepen de werkzaamheden die het gevolg zijn van gebruik, onachtzaamheid van de huurder of daden van derden.

d) Vervoer:

Alle kosten van vervoer zijn ten laste van de huurder. Bij het terughalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het opladen. Uitgezonderd voor verhuringen van minder dan 4 kalenderdagen, moet de datum van het ophalen ten minste 4 werkdagen op voorhand worden meegedeeld. Wanneer het vervoer door de verhuurder wordt verricht, verbindt de huurder zich tot het betalen van 60 € per uur of (met een minimum van 45 min. per rit) 1 €/min. + BTW (tarief op 1/07/2007).

7.7. ontbinding-verbreking van de huur:

a) Bij niet-afhaling of niet-inontvangstneming van het gehuurde op de afgesproken datum is de huurder gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de huursom voor de overeengekomen of de door de huurder opgegeven vermoedelijke duur.

b) De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden in de volgende situaties: verlies of diefstal van het goed, toekenning van een gerechtelijk akkoord of collectieve schuldenregeling aan of faillissement van de huurder. In een dergelijk geval is de huurder gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de huursom voor de overeengekomen of de door de huurder opgegeven vermoedelijke duur.

c) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand van het gehuurde aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

d) Ingeval de huur voor het einde van de overeengekomen duur of voor het einde van de door de huurder opgegeven vermoedelijke duur, wordt verbroken, is de huurder gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding die overeenstemt met 30% van de nog te vervallen huursommen.